Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben verdiend, wil Hij zalig maken! Wie zou niet verlangen naar een hoogst gelukkig leven, dat niet eindigt, maar eeuwig duurt? Verlangt gij ook naar zulk een leven? Zoo ja, dan moet gij uwe veelsoortige ondeugendheden en zonden gevoelen, opregtelijk betreuren en den Heer dagelijks bidden , dat Hij u vergeving schenke. Dan wil Hij u genadig zijn; dan zult gij rust en vrede in uw jong gemoed ondervinden; dan zult gij de zonde leeren haten en den Heer en Diens geboden boven alle dingen leeren liefhebben. Als de Heilige Geest die onontbeerlijke behoefte naar schuldvergiffenis in onze harten heeft gewerkt, dan gaan wij met alle vrijmoedigheid tot »den medelijdenden Hoogepriester," die niemand van Zich afstoot, maar eiken zondaar, klein of groot, rijk of arm, tot Zich roept met deze uitlokkende en vriendeUjke woorden: »Komt herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast srijt, en Ik zal u rust geven."

Vele mensehen, die het Kersfeest beleven, weten helaas! niet wat kersvreugde is. Zulke beklagenswaardige mensehen begrijpen niets van die vreugde, omdat ze niet kunnen belijden: Jezus liggende in de kribbe is mijn Zaligmaker! Ik mogt dit leeren gelooven, en »Hij, die in mij «en goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen." Zoo wij dit niet kunnen zeggen, dan kunnen wij onmogelijk het Kersfeest vieren met »een zachtmoedigen en stillen geest , die kostelijk is voor God", en met een onbepaald vertrouwen op, en innige liefde — »er is in de liefde geene vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten" — tot Jezus. Liefde tot Hem verkwikt en verblijdt het hart, terwgl uit die liefde liefde tot onze medemenschen wordt geboren. Kinderen, die den Heiland bemin-

Sluiten