Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, wenken, waarschuwingen en raadgevingen tot een milden en blijvenden zegen mogen zijn! Thans ga ik zwijgen, maar onwillekeurig rijst de vraag in mij op: zou dit feestboekje het laatste boekje zijn, dat door mij is geschreven? Ik weet het niet, gij weet het niet, God alléén weet het! »Zijn wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde." De Heer zal alles wél maken!

Sommigen uwer zullen welligt zeggen: »We zijn toch eigenlijk te jong voor al deze ernstige zaken; als we ouder zijn, dan kunnen we eerst behoorlijk daarover nadenken." Te jong? »Een hart — alzoo schreef een Godvreezend leeraar — dat niet te jong is voor de zonde, is ook niet te jong om met de genade Gods te worden vervuld." Als ge ouder zijt? Maar zult ge ouder worden ? 't Is zoo onzeker! Het leven »is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt." Vele ouders, is het niet zoo? zijn in het zwart gekleed. Waarom? Omdat hunne liefdepanden door den Heer, »in Wiens hand onze adem is," met altoos goede en wijze bedoelingen werden teruggeëischt.

Ach! menig kind werd door den Heer,

Van moeders zij genomen; Maar vader troost haar telkens weêr:

»Het is bij God gekomen!"

't Is regt gelukkig als, bij het overlijden van een kind, vader tot moeder kan en mag zeggen: »Het is bij God gekomen!"

Sluiten