Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij al die duizenden met zulk eenen geringen voorraad wonderdadig spijzigt, zoo zelfs dat liet overschot veel grooter werd, dan de voorraad welke eerst voorhanden was. Geen wonder, dat dit door allen met verrukking en opgetogenheid werd opgemerkt en dat zij onder elkander besloten den Nazareiier als den Koning der Joden uit to roegen en te huldigen, ten, einde op deze wijze Hem naar Jeruzalem in vorstelijken optogt, mede te voeren en openlijk onder de natie met hosanna's te huldigen. Maar geen wonder dan ook, dat de 'Heer, wiens ure nog niet gekomen was en die in dezen zin niet als de Messias wilde erkend worden, zich daaraan onttrok, de schaar bij het aanbreken van den nacht gebood zich aldaar op den grond ter ruste neder te vleijen, Zijne Apostelen scheepwaards henen zond en zelf in eigen persoon op de duintoppen zich be?af, om aldaar den nacht in het gebed door te brengen. Op zulk eene wijze en in die kracht maakte de Heer zich kenbaar, toen Hij nog onder de menschen op deze aarde was; maar alzoo maakt Hij zich nog ook aan ons kenbaar in het onderwijs zijns Woords, in de dikwerf zonderlinge leiding onzes wegs en in onze dagelijksche spijziging, en als Hij, die in den Hemel woont, zich voor ons oog verbergt, dan blijft Hij toch onze biddende Hoogepriester en wil dat wij Hem in al die betrekkingen en om al deze redenen met hart en daden, meer dan met eene stoffelijke hulde, vereeren zullen.

Intussehen viel er, naar vs. 16 — 31, op de Galilésche zee iets voor, hetwelk meer bepaald betrekking op Zijne Apostelen had, daar zij, in den nacht op dat woeste element alleen zijnde, in den nood van wind en baren kwamen, en door het wonderdadig wandelen van den Heer op de zee verschrikt werden, maar daarna door Zijne magt gered en verlost; gelijk ook het verhaal van Mattheus (XIV :

Sluiten