Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet luisterden, die van de hemelen sprak, hoeveel te meer dan nog, wanneer Hij al deze dingen sprak in de Synagoge, de plaats der godsdienstige bijeenkomst en der onderwijzing, in welke Mozes en de Profeten gelezen werden, die van Hem spraken en met wier Orakelwoorden ook zijne getuigenissen volkomen overeenstemden, Nog meer en nog sterker daarom ook, dewijl Johannes uitdrukkelijk zegt, dat de Heer leerde te Kapernaum; te Kapernaum, waar zijne krachten allermeest waren geschied en waar Hij den meesten tijd, vooral des winters doorbragt en waar dus het ongeloof allerverfoeijelijkst was. — Maar dat ongeloof klimt hooger op, wanneer het ten tweede spreekt in de ergernis van velen zijner discipelen zoo als er vs. 60 staat : Velen dan van zijne discipelen dil hoorende zei' den: deze rede is hard, wie kan dezelve hooren. Bij deze aanteekening mogen wij wel opmerken, dat het niet de schaar was, welke hier sprak, want deze kende de wet niet, maar het waren zijne discipelen, mensehen die Hem gewoonlijk volgden, die zich door woord en daad meermalen voor Hem verklaard en betoond hadden, die Hem sints langeren of korteren tijd aankleefden en voor Hem uitkwamen , welke zich gaarne zijne leerlingen en vrienden noemden. En hoe sterk sprak hun woord; zij zeiden geenszins, dat zij zijne redenen niet begrepen, maar wel, dat zij zich aan dezelven ergerden, dat zij die niet dulden nog. verdragen konden, dat Hij hun niet naar den zin gesproken had. Zij konden het dus niet verdragen, dat Hij naar vs. 86 ronduit gezegd had, dat zij niet tot de ware geloovigen behoorden; veel min dat Hij naar vs. 44 verklaard had, dat zij onmagtig waren tot het geloof en eene hoogere en bovennatuurlijke werking Gods moesten ondervinden om tot Hem te komen; en allermeest, dat Hij volhield te zeggen, dat zoo zij het vleesch van den Messias niet aten

Sluiten