Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen af, dat zegt zooveel als om die reden. Zij zoeken de oorzaak in Jezus, die zij eigenlijk in zichzelven hadden moeten Zoeken, en maken alzoo zichzelven moedwillig ongelukkig door hun eigen Gode versmadend ongeloof. Maar alzoo kunnen wij ook zeggen, met een Apostel'van onzen Heer : zij zijn vit ons uitgenomen, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest varen, zoo zouden zij met ons gebleven isijn, maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Zoo zie dan een iegelijk voor zichzelven toe.

En nu zal de geschiedenis zich ten einde spoeden door een der merkwaardigste'en meest beslissende keerpunten in 's /letlands leven op deze aarde te vermelden; die immers zien wij in de vraag, die Jezus deed, — in het antwoord, hetwelk zijne Apostelen gaven, — en in de ontdekking, door onzen Heer daaraan toegevoegd.

Bij het verlaten van velen, niet zoozeer van de onkundigen en verwaarloosde schaar, maar van hen, die Hem hadden beleden en aangekleefd en die reeds den naam van zijne discipelen droegen, was het inderdaad een hoogst aandoenlijk en zeer vernederd tijdstip voor onzen Heer; op eenmaal neemt zijn aanhang aanmerkelijk af, veranderen zijne vrienden in vijanden en spreekt en handelt men met verachting jegens Hem. Laat de Heer dit ongemerkt doorgaan, dan verraadt Hij, hetzij met eerbied gezegd, voor het oog der menschen, eene kwade. zaak; dan schijnt er reden te bestaan van verdenking en benadeelt Hij zichzelven, ook bij zijnen aanhang, welke vragen moet: wat is toch dit? Nog meer zou dit evenwel plaats grijpen, als Hij de weggaanden terug roept, zich zeiven naar hunne vooroprdeelen schikt en hen met lage vleijerij aan zich verbindt. Kan en mag de Goddelijke waarheidsleeraar dit niet, dan blijkt zijne wijsheid allermeest, wanneer Hij zich tot dé

Sluiten