Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet >meër . inlaten. Maar dat immers kan en mag men niet, zoo lang men niet overtuigd is, dat, eigen wijsheid, eigen wil en eigen kracht niet meer te vertrouwen zijn, dat Jezus wil alleen volmaakt heilig en:goed is en dat onze gelukzaligheid en de beantwoording aan onze, bestemming en roeping alleen in Hem en Zijne gemeenschap gelegen is. Bij den zoodanige ontstaat er vau tijd tot. tijd en bij toeneming een geheel veranderd leven der ziel, een nieuwe keus, een wil voor God, die geheel en al in en door den Zijnen geheiligd wordt, zoo dat men zich zei ven, zijn eigen zin en wil volkomen wenscht af testerven. Bij den zoodanige levert men eigen meening, keus en wil, als een schadelijk goed, als een magteloozen vijand, geheel en al aan den Heer uit en verlangt men niets vuriger dan dat zijn wil maar geschiede. Bij den zoodanige moet de eigen wil ten eenemaal in den dood, opdat er geen onverschilligheid, geen onwil en geen vijandschap meer in ons zij. Zwaar moge dit zijn, maar redelijk, betamelijk en noodzakelijk-, is het tevens, dewijl wij met God te doen hebben, en het blijft een eerste vereischte voor eiken dienaar-Gods. — Indien deze uitspraak van onzen Heer reeds moegelijke zaken, zware beperkingen en opofferingen, gelijk ook donkere tijden veronderstelt, zoo als er voor de dienaren van God en den Zaligmaker menigwerf komen kunnen niet minder ligt dit in een tweeden karaktertrek door onzen Heiland voorgesteld hij neme zijn kruis op. Met dat woord van onzen Heer toont Hij, dat er niet slechts voor Hem, den Meester, maar ook voor al Zijne leerlingen en volgers, kruis en lijden, beproeving en bezwaren, tegenstand en vijandschap te wachten waren. Trouwens een verachte en gekruiste Jezus aan te hangen stelde elk en een iegelijk bloot aan verachting en smaad; voor Zijn naam en zaak uit te komen deed geredelijk in tegenstand en vijand-

Sluiten