Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene verklaring van eene of andere gemoedsaandoening, van een of ander voornemen of van eene belofte met den mond gedaan; maar: wel de vraag en het blijk, dat men zichzelven, zijn eigen zin en wil en keus, óm des Heeren wil, heeft' leeren verloochenen, en het kruis; dat: men omden ''naam en de zaak van onzen Heiland moet dragen, gewillig torscht en het geslagte Lam, den Eenigen Leidsman onbepaald volgt. Hiermede betoont men een Christen te wezen; zonder dit verklaart onze Zaligmaker dat men het niet is. Is iemand hierover bij zich zeiven in bangen strijd,; omdat hij dit alles niet volkomen in zijn hart en daden ontdekt, ómdat er nog veel gebrek en tekortkoming bij hem bestaat, en dewijl hij nog dikwijls' al te traag en lus-' teloos in het benaarstigen is, die zij daarom evenwel niet ontmoedigd, indien er slechts geen rusten, maar zorg én strijd bij hem gevonden wordt. Hij die strijdt bewijst daardoor eenen zin voor Jezus den Heer, maar bet moet daarom dan ook een biddend strijden zijn, een strijden: in:;de kracht van dien Christus door Wien men alle dingen vermag. Niemand zegge om die reden: wie is tot deze dingen bekwaam? want de Heer laat het nooit aan genade ontbreken, om in zijne dienst en in zijn werk gélukkig te slagen. Als Hij zelf verklaart: Mijne genode is u genoeg, dan wordt ook zijne kracht' in onze zwakheid! volbragt eh dan hebben wij van onze ; rijde, te midden van oefening én strijd, niets meer te doen dan met geheel ons hart ^ te «zeggen : II'eer! mij geschiede naar uw woord! Mogen onze zielen daarop amen zeggen en het steeds amen in ons hart; in ons gebed en in onzen wandel zijn, dan. dragen wij- gcwenschte vruchten, in welke God en onze Zaligmaker verheerlijkt worden en wij zeiven zalig zijn.

Sluiten