Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Want zoo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen, maar zoo wie zijn leven zal verliezen om mijnent wil en om des Kvaugeliums wil. die zal hetzelve behouden.

Mare. VIII: 35.

Daar zijn enkele gezegden in de H. Schrift, welke bij hunne eerste lezing ongemeen duister en onverslaanbaar zijn en evenwel in hunne geheimzinnigheid iets aantrekkehjks bezitten. Bij de lezing daarvan gevoelen wij aanstonds, dat wij ons op den heiligen Bij bel bodem bevinden, dewijl wij er iets goddelijke, iets belangwekkends, iets dat ons treft in bespeuren, al is het ook dat wij het niet verklaren kunnen en wij verlangen dieper in die geheimen in te zien; Gaat het u niet alzoo, mijne Lezers! bij het eerste inzien van het Woord des Heeren, boven dit vertoog geplaatst, hetwelk wij in verband met het voorgaande ter onzer stichting wilden overdenken. Ik wilde u dit woord i van onzen Heer over winst en verlies bij ware en valsche berekening in zijne dienst kenbaar maken als volkomen waar, — nuttig leerzaam, — en sterk beslissend.

Sluiten