Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal bevestigde waarheid, hetzelve wordt bijze^flrer'waaraeid bevonden in eiken martelaarstijd. Zoo lang het rijk der duisternis en der leugen tegenover dat des lichts en der waarheid staat, zoo lang het in menschen vallen kan vijandig tegen God, tegen de ontwerpen der gèfciaflë tot verlossing te zijn en waarheid, deugd en godsvracht te smaden en tegen te Werken, zoo lang is er ook in eene mindere of meerdere mate vervolging om der godsdienst, om Jezus en zijns Evangeliums wil te wachten. Naarmate de heerschappij der wereld of van listige opstokèrs, die zich als ware werktuigen der hel vertoonen, sterker is, naar die male is er smaad, verachting en tegenwerking, soms ook' strijd ten bloede toe en zelfs een wreede dood te wachtten. In zulke tijden, waarop onze Zaligmaker doelt en VEüö"<relké Hij menigmaal, als voor tijdgenooten en nageslachten te wachten, sprak, zou dit spreekwoord waarhéM'4)evonden worden. Wie alsifira de martelaarskroon zoekt en verlangt, om langs dien weg groote eer bij God en bij menschen als een verdienstelijk werk en zelfs, hel eeuwig leven als het loon op zijnen strijd te behalen; of wie in zulk eenen tijd het tijdelijk leven wil bewaren en behouden door zlcMafhartig te verbergen en döor dubbelzinnigheid het kwaad zoekt te ontduiken, zal hetzelve geenzins vinden, omdat1 zijne"werken niet volgevonden worden voor God of zijne huielelattpëlï mensèhenvrees gestraft worden met den dood; maar wié integendeel zijn leven veil heeft voor den naam en de zaak van onzen Heer, zich zijns en zijns Evangeliums niet schaamt en standvastig én onbeweeglijk blijft in de belijdenis, in de dienst en in het werk des Heeren, die wordt of wonderbaar van den dood gered of vindt zijn ware en gelukkige leven in den dood, déwijl hij de kroon der eeuwige zaligheid beërven mag. He bëvestiging daalrtwn wordt door alle '1;j}-teiï' gebonden.

Sluiten