Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zal dan dit spreekwoord niet allerbijzonderst waar rijn jn de behartiging van het belang onzer onsterfelijke ziel? De weg naar den hemel moet geheel anders liggen dan de dwaze sterveling menigvverf denkt. Niet zelden stelt men zich daarvan eigendunkelijke meeningen voor, die geheel en al buiten het beschreven Woord van Qod liggen. De minder bedeelde 'en lijder zegt niet zelden: // de Heer zal niet tweemaal straffen, ik draag leed in dit leven, dus geniet ik daarna de zaligheid." De rijke en aanzienlijke is gewoon in dit leven aanspraak op velerlei, geluk en eer te maken, boven zijne medemenscheu, als of hij er regt op had, hij berekent dat dit ook na zijn sterven niet anders zijn kan. De deugdzame bouwt op zijne deugd, op zijne liefdewerken en op al het goede en weldadige dat hij stieht, het is hem een koopgeld in zijne regterhand. Bovendien maken zeer vele menschen eigendunkelijke bepalingen in helgeeii zij in de leer des "Evangelies voor waarheid of voor leugen houden en meenen het pleit te kunnen beslissen door te zeggen, dat zij er niet anders over denken en dat het ook niet anders is. Kan het wel anders mijne Lezers! of in dit een en ander moet misrekening plaats grijpen? Zal niet menige eenvoudige ziel, die in stilte de waarheid aankleeft en den Heer dient, maar door anderen miskend en veracht wordt, in ootmoed en vertrouwen de zaligheid berciken, terwijl deze allen niet zullen vinden waarop zij rekening gemaakt hadden ? Lag niet de berekening van Kaïn, die toch ook een offer bragt, geheel anders dan die van Abel ? — die van de ongeloovige bewoners der eerste wereld, welke gewisselijk wijs meenden te zijn, geheel andets dan die van Noach ? —- van Earao, die durfde te vragen, wie is de Heer dat ik naar zijne stem luisteren zou ? dan van Mozes, welke God onbepaald volgde? En hoe ging het met Ëuth in onderscheiding van Orpa? met Hamante-

Sluiten