Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genover Mordechai? en met de Jezus verwerpende Joden in tegenstelling van de; eenvoudige en verachte discipelen des Heeren? Vragén wij slechts eens aan ons zeiven of wij, bij bet licht van Gods Woord en onder de leiding van Zijnen i Geest, niet hebben kunnen ontdekken, dat de weg tem-'i leven geheel anders ligt dan wij ons hadden voorgesteld en of wijc.niet menigmaal in gevaar geweest zijn, om bij. eigen licht te dwalen, dewijl alleen het licht des Heeren onfeilbaar en zeker is!

Volkomen waar is dus de spreuk, ■ wélke wij heden in het onderwijs van onzen Heer vonden, maar zij is ook niet minder ntUlig leerzaam. Uit haar ontdekken wij'toch, dit ons zielsbelang boven alles gaat, — dat wij'zei ven die ziel niet kunnen behouden, — dat de weg van behoudenis' alleenlijk ligt in het verliezen van ons leven in den dood.

De Heer spreekt iu den tekst van het leven. Vergelijken wij al de gelijkluidende plaatsen, in welke deze Spreuk vowkomt, dan ontdekkenoiwij dat het nu eens door leven en dan weder door ziel is overgezet, en dat wij wel in de eerste plaats - aan het tijdelijk en dierlijk leven te denken hebben, maar ook en niet. minder aan den redelijken eè onsterfelijken, geest, zoo als dit woord op andere plaatsen deze beteekenis moet hebben. (Math. X: 28, 89 en XI : 29). Heeft dus ons aardsche leven een hoogen prijs in de\ schatting van onzen Heer, hoeveel te meer dan onze onsterfelijke ziel. Deze, difii geheel redelijk is, aan God- gelijkvormig werd geschapen en voor de onsterfelijkheid bestemd, staat boven het stoffelijkiigchaain en boven het tijdelijke leven en heeft den verhevendsten aanleg. Haar 'ver-1 lies of hare behoudenis gaat dus boven alles en moet onder onze eerste en dringendste aangelegenbeden gesteld -worden. Het belang onzer onsterfelijke zielen staat, naar het inzigt van onzen Heer, boven de aarde en het aardsche, boven

Sluiten