Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus en das geheel deze zaak gezegend op ons werkt dan beslist ook onze dood.

Als het woord van Jezus, waarbij wij thans vertoefden gezegend werkt, zoo beslist ons hart. Dat woord van' onzen Heer wekt nadenken over ons zelven. Van winst en verlies hooren wij altijd gaarn; berekeningen daarop te maken, tot winstbejag ons te laten leiden, tegen schade ons te laten waarschuwen, vindt gereden ingang bij ons; naarmate de man is, die ons daarover onderhoudt, zijn meerdere kennis en wetenschap, zijn meerdere liefde en ge. trouwheid, naar die mate leenen wij meer geredelijk het oor aan hem. Maar hoe moeten wij dan luisteren naar de stem van dien Jezns, die de Alwetende en Alwijze, de Albarmhartige en Genadige is en die den weg Gods in waarheid leert; welk een overwigt moeten zijn onderrigt en zijne uitspraak hebben en hoezeer moesten zij beslissen voor ons hart. Als het verstand zijne woorden helder inziet en bevat, als er eene overredende kracht der waarheid op ons werkt, als wij de waarde van onze ziel boven het ligchaam, van den hemel boven de aarde, van de eeuwigheid boven de tijd regt leeren onderscheiden en waarderen, en wij dus in helderheid betrachten, wat onze Heer ook heden tot ons verstand en hart sprak, dan werkt des Heilands woord met kracht op ons, en ons hart besKst met erkentenis, dat de waarheid aan zijne zijde is. Als de Geest Gods dat woord van onzen Zaligmaker aan ons gemoed heiligt, hetzelve op onze zielen bindt en er ons al de waarde voor tijd en eeuwigheid van leert inzien en beseffen, dan beslist ons hart, dan worden wij het eens met onzen Heer, dan laten wij ons leiden dóór zijn onderwijs en de waarheid wordt krachtig in ons oemoed. Mijne lezers, alzoo moet het bij ons zijn, zal het goed wezen; wij moeten eeuwige aanwinst en eeuwi" verlies wel

4*

Sluiten