Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel iets kan baten en wat nu een mensch geven kan tot lossing zijner ziel? is bet dan niet volstrekt noodzakelijk dat een eeuwig geldende goddelijke losprijs ons redt van den eeuwigen dood, en dat Jezus Christus, die-de waarachtige God en het eeuwige leven is, tusschenbeide treedt, om met zijne ziel Borg voor onze schuld te blijven en die voor eeuwig ie betalen?

Is dit. alles nu alzoo Mijne Lezers, gelijk wij ons kortelijk hebben voorgesteld, dan blijft ook de dubbele levensvraag, in 's Heilands woorden vervat, van sterke drang voor een iegelijk onzer. Zij komt toch aan op ons leven, — op de vraag of onze ziel al gered is? — en als ons sterfuur eens nadert, ook op het onderzoek: // kan ik //nu gerust de eeuwigheid ingaan." Ja de dubbele levensvraag dringt ons sterk, want zij komt op Ons leven aan. Er kunnen zaken in deze wereld en in bet dagelijksche leven zijn, wier verwaarloozing van kleine beduiding is, maar dit kan van het menschelijk leven en van de menschelijke ziel niet gezegd worden. Verscheurt een stuk papier het is op zich zeiven beschouwd, van luttele waarde; maar staat er op dat papier, dat het een banknoot van duizend gulden is, dan is deszelfs vernietiging een zeer groot verlies; en wat moet dan het verlies des levens en der onsterfelijke ziel zijn, wanneer zij in den tijdelijken of in den eeuwigen dood worden gestort? — Behalve dit, vele zaken in dit ondermaansche leven verwaarloosd zijnde, zijn nog voor herstelling vatbaar, door tijd en inspanning kunnen zij dikwerf nog ingehaald en teregt gebragt worden, maar wie zal dan het verlorene leven terug schenken; en eene ziel die beslissend rampzalig geworden is nog kunnen redden en verlossen? — Zelfs zijn er zaken in deze wereld, wier ontzinking menigmaal goed en voordeelig is en wier verlies wel aangelegd, tot rijken aanwinst

Sluiten