Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren en verder komen zouden. Meermalen lezen wij in de Schriften des O. T. van Israël als van een overspeelig en zondig volk. Znlk eene zinnebeeldige uitdrukking werd ontleend van het huwelijks-verbond, hetwelk er oudtijds tasschen Jehovah en de Israëlitische kerk bestond, waardoor elke neiging tot afgoderij den naam van overspel, gelijk aan die van eene echte vrouw, die aan haren man ontrouw wordt, gegeven werd, een bron was van allerlei gruwelijk zondekwaad. Zoo dikwijls dit gebeurde was het geheele volk en waren ook de aanbidders van zijnen naam in gevaar, om met den stroom des tijds te worden medegevoerd en op allerlei wijze besmet. — En was het nu niet alzoo in Jezus en der Apostelen dagen. Geen afgoderij besmette toen de uitwendige kerk, maar velerlei ongeloof en bijgeloof, hetwelk de geboorte gaf aan de versmading en verwerping van den Messias. Als de hoofden en voorgangers des volks, de toongevers in kerk en burgerstaat den Heer Jezus Christus met verachting overladen, aan een hout des kruises, als ware Hij een oproermaker en godslasteraar, hechten, en zelfs zijne verrijzenis uit den dood door omkooping tot eene leugen maken, en dreiging en moord blazen tegen de weerlooze discipelen des Heeren, is er dan geen gevaar van verleiding en afval, door menschenvrees en schandelijke verzwijging? — 'tls waar, in onzen leeftijd bestaat dit in vollen nadruk alzoo niet, maar is het gevaar waarin wij ons in onze tegenwoordige verleiding bevinden wel iets minder, al worden er geene moordschavotten en brandstapels om Christus naams wil tegen zijne aanhangers opgerigt? de wereld, de toon des levens en de heerschende denkwijs onder zondige menschen heeft altijd een verleidelijken invloed en eene verleidelijke kracht, zij bedwelmt en sleept mede, zij lokt en zij bedreigt; de dienst van Goden Jezus, het uitkomen voor dezelve, de getrouwe betrachting

Sluiten