Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hare voorschriften en pligten wordt altijd beschimpten veracht en allen, die zich aan de zijde van Jezus plaatsen worden voor onkundigen, dweepachtigen en dwaze menschen gehouden. Daarenboven is er eene wijsheid der wereld, welk' het gevaar aanmerkelijk vergroot. Het is de wijsheid der valsch genaamde wetenschap dezer eeuw, welke zich boven de uitspraken van Gods Woord, boven de eeuwige en ontwijfelbare waarheid verheft, stout en beslissend is in hare eischen en uitspraken en tot eene onderwerping des geloofs leidt en dwingt, die wij alleen aan God en aan den Bijbel geven mogen. En als daarbij dan eindelijk komt de vijandschap der wereld, welke zich aan God en godsdienst niet wil onderschikken, maar zich daartegen vijandig verzet en dezelve zou willen uitroeijen en hare belijders kwalijk bejegent, dan klimt soms van alle zijden het gevaar voor eiken zwakken en sterken belijder, als levende te midden van een overspelig en zondig geslacht.

En is het dan niet waar, dat men, door zulke menschen en zaken omgeven, in gevaar is om zich Jezus en zijne woorden Ie schamen? Immers daar aan maakten in Jezus en der Apostelen dagen en in onzen tijd zij zich schuldig, die zich uit vrees voor de wereld, voor hare gramme blikken of zoetvoerige verleiding aan de openbare godsdienst onttrokken en dezelve nalaten, die haar onachtzaam of met minachting bejegenen en leven en handelen als óf zij de voorregten niet kennen, welke hun ten deel gevallen zijn. — Immers daar aan maakten zij zich eertijds en nog schuldig, die om den toon eener heerschende mode of denkwijs in de erkentenis en voordragt der waarheid, zich de zuivere belijdenis der leer om der menschen wil schaamden en de waarheid niet zouden durven belijden uit vrees van miskenning en verachting bij de zoodanigen, die van andere denkwijze zijn. — Immers dat is het misdrijf van elk, die

Sluiten