Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zus mond te vernemen, dat hel loon, op deze verloochening, van Christus volgende, allerjammerlijkst is. De Heer zelf heeft het gezegd: dien zal zich den Zoon des menschen ook schamen,] wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen en die uitspraak is waarlijk ontzettend en geducht. In deze woorden noemt zich Jezus den Zoon des menschen om zich kenbaar te maken als den Messias door Daniël voorspelt. Zijn ware karakter staat dus reeds aanstonds tegen over de miskenning zijner vijanden en drukt dus uit, hoe strafbaar het is dien Messias, in Wien zich al de aangekondigde en verheven kentrekken vereenigen, die van Hem voorspeld en geteekend zijn, te miskennen. Nog sterker spreekt dit, wanneer hij te kennen geeft, dat Hij eerlang in de heerlijkheid Zijns Vaders komen zou. Wat kan dit toch anders beteekenen, dan zijne luistervolle hemelvaart en zijne plaatsing aan Gods regterhand als Koning van zijne kerk, als heerschappijvoerder der wereld. Zoodra dit zou' plaats hebben en hier van de bewijzen zouden voorhanden zijn, zoodra zou het ook blijkbaar worden, dat het de Heer der heerlijkheid, de Koning Israüls was, dien men verworpen en gekruisd had. Allersterkst zou dit eindelijk spreken, daar de Heer aankondigt, dat Hij in de heerlijkheid des Vaders komen zou met zijne heilige Engelen, hetwelk in de Schrift altijd aanduidt de bijzondere openbaring Gods en zijner heerschappij, waar bij fcelfe de Engelen als uitvoerders van zijnen raad en van zijne gerigten in werking zijn zouden.

En wat zal de Heer dan doen? Hij zegt het zelf, dat Hij dengenen, die zich zijns en zijner woorden zal geschaamd hebben als dan, bij zijne komst in de heerlijkheid Zijns Vaders met zijne engelen, ook schamen zal. Of zij tot zijne vijanden onder Joden en Heidenen behoord hebben of onder de naamchristenen geleld worden, de Heer zal voor

Sluiten