Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het oogloopend is het, dat de Heer zegt, dat sommigen, die thans bij Hem stonden, dat is niet alleen van de Apostelen maar ook van de geloovige schaar, zoo als wij vroeger hebben opgemerkt, den dood niet smaken souden, voor dat zij dit hadden gezien; daarin lag toch het zekere bewijs, dat de zaak zelve spoedig zou plaats hebben, ten minste binnen een gewonen menschen leeftijd, zoools de uitkomst ook na veertig jaren lang heeft geleerd, daarin lag de ondubbelzinnige vergewissing van de heerlijkheid en het sterk in het oogloopende van die krachtvolle komst zijns koningrijks, zoodat er gewisselijk hemel en aarde van gewagen zou.; daarin lag eindelijk tastbaar de vergewissing, dat zij die dat zien zouden vóór hun sterven, van het loon der. ongeregtigheid zouden vrijgaan, als geloovige vrienden van Jezus zouden deelen in zijne heerlijkheid en als leden van zijn koningrijk, als van het rijk der genade en des heils eindeloos zalig wezen. — Ja dit voorstel van onzen Heer met een plegtig voorwaar bekrachtigd toont aan tijdgenooten en nageslachten en dus ook aan ons de gewisse zegepraal van Jezus leer over alle leugen en bedrog, van zijn rijk boven het rijk der duisternis en des ongeluks en van zijnen naam, die, overeenkomstig het doel zijns Vaders, eens in al de verlosten zal verheerlijkt worden en eindeloos den grondslag hunner behoudenis zal zijn. Voorzeker zij, die zulk eene uitkomst aanschouwen mogten, als het oordeel Gods over zijne vijanden, den toorn des Lams over zijne tegenstanders, en die zelve daarvan bevrijd zouden gaan, zij zouden waarlijk gelukkig zijn en getuigen worden van de beslissing der zaak van onzen Heer, welke allergewigtigst en heerlijk was, en Hem eeuwig tot eer en zijn volk tot heil verstrekken zal.

En nu ten slotte, de overweging van dit een en ander

Sluiten