Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, opdat wij hare zaligmakende kracht en invloed kennende ons dezelve nimmer laten ontrooven, maar veeleer met haar levenden sterven willen. — Volstrekt noodig is het ook, dat wij staan naar de overtuiging van Christus dierbaarheid. Als de persoon van Christus in .onze schatting geheel en al onmisbaar is, onmisbaar voor onze ware wijsheid, voor eene geregtigheid met welke wij alleen voor een heilig en regtvaardig God kunnen bestaan, voor onze volkomene verlossing uit allen nood en dood, dan zal er drang bij ons bestaan om dien Heiland en Heer standvastig en onbeweeglijk aan te kleven en te erkennen. Dat zal vooral sterk spreken naarmate Hij voor onze harten aantrekkelijker wordt, van wege al de dierbaarheid, die in Hem is. Dat zal bovenal een allergezegendste werking doen, zoodra Hij geheel en al in ons woont en zich zeiven in ons binnenste uitstort en openbaar maakt, dewijl Hij dan alles voor ons is, en wij Hem niet meer missen kunnen, in eeuwigheid. — Volstrekt noodig is het eindelijk tot bereiking eener meer volkomene standvastigheid in de erkentenis van onzen Zaligmaker en Zijne leer, dat de overtuiging bij ons levend zij van eene eindelijke en algebeele beslissing zijns koningrijks, die nog te wachten is. Waar onze Zaligmaker zijnen hoorders op Jeruzalems verwoesting, die aanstaande was als op een tijdstip en gebeurtenis van groote beslissing voor vijand en vriend wijst, niet minder moet voor ons het aandenken zijn aan Jezus komst op de wolken des hemels bij het jongste wereldgerigt. Reeds na hebben wij met Hem te doen, die ons allen ziet en naauwkeurig gadeslaat, reeds nu staat Hij menigmaal met de wan in de hand, om zijnen dorsvloer te doorzuiveren; maar wat zal het dan zijn, wanneer Hij ten gerigten komen zal? dan zal het blijken en voor eeuwig beslist worden, wie aan Hem, aan zijn naam en aan zijne zaak zijn getrouw ge-

Sluiten