Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geldelijk vermogen naar de wereld, boven den ander; de een betwist den voorrang bij God en menschen in een of ander opzigt aan den ander, men wil wijzer en beter zijn, de zaken alleen en zeker weten, over anderen heerschappij voeren, men laat anderen op eene grievende wijze hunne minderheid gevóelen, men weet te vernederen en zich zeiven verheffen waardoor niet zelden twist en verwijdering en allerlei zonde ontstaat; dat ziet men bij de discipelen, helaas dat valt ook nog in kinderen Gods. Indien wij de nietigheid en het verderfelijke van zulk twisten uit hoogmoed en rangzucht willen opmerken, dan hebben wij slechts op deze Jongeren van onzen Heer te zien; hun toch moest het genoeg en zalig zijn, dat zij in het gezelschap en de dienst van onzen Heiland waren opgenomen en langs dien weg konden behouden worden; aan den Heer stond het bovendien vrij den een boven den ander te stellen en te beweldadigen en dat, daar Hij alles met wijsheid, heiligheid en liefde deed en dus niemand verongelijkte; en was het ook niet hunne en onze pligt getrouw voor hem bevonden te worden in alles, wat Hij ons heeft opgelegd. Wie in dien geest staat en dat alles bedenkt zal aan den Heer geene bedroevende aanleiding tot eene hoogst ernstige en beschamende onderwijzing geven, zijn hoogmoed zal hem nimmer tot twist verleiden. — Maar wat zullen wij dan eindelijk zeggen, als wij in de Apostelen opmerken, dat het volhouden en doordrijven het treurig gevolg, beide van hoogmoed en van de daaruit ontstane zucht tot twist is? In hen zien wij toch, hoe zeer het hart zelfs van den godvreezenden al meer afgeleid en in het kwade gewikkeld Nkan worden. Bij hen was het immers niet slechts op den weg, dat zij met elkander uit rangzucht twistteden, maar het bleef in hunne harten, elk meende nog steeds gelijk te hebben en verhief zich in zijn gemoed boven zijnen

Sluiten