Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selijk in kindertjes zien wij, hoe wij eigenlijk zijn moesten, van hen moeten wij leeren, hoe wij behooren te wezen en moeten worden, dat aanschouwbare moest toen en moet nog een diepen indruk op hunne en op onze harten maken. — Dat moet het vooral, omdat Jezus onderwijs, bij het aanschouwelijke, ook zoo doeltreffend was. Immers maakt reeds het eerste woord voortvaar een krachtige invloed op het hart. Als Jezus dat woord spreekt, heeft Hij altijd iets bijzonders, iets nadrukkelijks, iets hoogst gewigtigs te zeggen en wil Hij, dat zijne1 gongeren en wij Bet' wel ter harte nemen zullen. Immers geeft Hij een goeden, noodzakehjken en heilrijken raad, wanneer Hij van veranderd worden gewaagt, en dus tot het afleggen van allen hoogmoed, eigenwaan en zelfzucht aanraadt, zoodat zij, die reeds der zonde en der wereld waren afgestorven, en in de dienst des Heeren leefden, zij die reeds genade gevonden hadden in de oogen Gods en in de nabijheid van den verlosser verkeerden, nog moesten veranderd worden en eene geheele vernieuwing ondergaan; voorzeker voor den hoogmoed een geduchte slag, een geweldige doodsteek. Immers wijst Bij hen stellig den weg en zegt hun, hoe het zijn en worden moet, aan een kindeken gelijk; een kind toch, hoewel ook in Adam bedorven, is, als kind, niet hoogmoedig, niet rangzuchtig, het maakt geen aanspraak en volgt gaarn en gereedlijk; het vermaakt zich op de laagste plaats even zoo goed als in de hoogste; spelende is het even zoo gereed om onderdaan als om koning te zijn, het is even zoo gaarne knecht als heer, alzoo moet het met ons zijn of met Ons worden, zoo wij immer dienaren en vrienden van den nederigen Heiland willen zijn, die op aarde kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te zetten tot een rantsoen voor velen. Ons moet het maar te doen zijn, het werk des Heeren te volbrengen, in zijne dienst

Sluiten