Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

EENER

CHRONOLOGISCH-HISTORISCHE SCHETS

VAN DE

LOTGEVALLEN

DER

PROTESTANTSCHE KERK IN NEDERLANDS-OOST-INDIE, vast 1615 tot 1857.

De beide eerste Leeraars te Batavia, A. J. HuUebo» (in Indië gekomen en reeds te Ambon werkzaam in 1615,) en J. A. Dubbeldruk, hielden met 3 Krankbezoekers op den 14d<M Jannarij 1620 (en dus slechts één jaar na de verovering- van Jaeatra,) de eerste Indische Kerkelijke Vergadering. — In deze zitting werd de Kerkelijke dienst voorloopig geregeld, en een Kerkeraad gekozen , welke spoedig daarop geconstitueerd, en door den 3den Opperlandvoogd van Nederlands-Oost-Indië, J. P. Koen, wettiglijk werd aangesteld.

In eene der eerste Kerkeraads-vergaderingen werd de wenschelijkheid besproken, dat de Predikanten, behalve het Maleisch, — (in welke taal J. A. Dubbeldrijk reeds op den 2den Kersdag van het jaar 1620 voor het eerst predikte), — ook het Portugeesch, Chineesch en Javaansch zouden leeren, ten einde mede in deze talen het Evangelie te verkondigen. Hiertoe werden ook de Leeraars later, t. w. in 1652, door de Regering aangemaand, terwijl de Klassis van Walcheren in 1621 het voorstel deed, om te Leijden een Kollegie te stichten, niet alleen voor de Theologie, maar ook voor de beoefening der Maleische

Sluiten