Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taal ten dienste der voor Oost-Jndië op te leiden Predikanten , — welk voorstel het oprigten in 1622 eener zoodanige Kweekschool ter gezegder plaatse, onder de leiding van den Hoogleeraai Waltsua, en tevens in 1624 het oprigten eener Kweekschool te Batavia tot dat einde ten gevolge had. De school van Walaus leverde 12 Predikanten voor de Indische Kerk, en werd toen gesloten; doch kort daarna werden er op last der Heeren Bewindhebberen twee Seminarvin te Ceylon opgerigt, als te Jajfanapalnam in den jare 1630 , en te Colombo in 1696. Onder het bestuur van den Landvoogd G. W. van Imhojf in 1745 werd dat te J'aff'anapalnam geheel ingetrokken. Dat te Colombo werd in 1704 opnieuw geopend en in 1722 zeer uitgebreid, en leverde 10 voortwffelrjké*dienaars aan de Kerk. In 1755 Verviel het echter weder tot zijne eerste onbeduidendheid.

Gelijk bekend is, zou alleen het Hervormd Kerkger nootschap, met uitsluiting van elk ander Christelijk Kerkgenootschap, op verlangen en last.der Oost-Indische Kompagnie, in de Kolonie van N. O. Indië worden toegelaten.

In 1624 werd er door den Landvoogd P. de Carpentier eene Kerk-ordening vastgesteld, welke in 1643, onder den Landvoogd A. van Biemen, door eene nieuwe en meer volledige, uit 98 artikelen bestaande, Kerkordening vervangen werd.

In dien tusschentrjd, t. w. in 1631, had de Kerkeraad van Batavia voorgesteld, om een' kerkdijken dienaar naar Nederland te zenden, ten einde eene Kerk-ordening voor de Indisehe gemeenten te erlangen. Doch in dit voorstel schijnt de Regering niet getredea te zijn, bqq-

Sluiten