Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Kerkeraad zelf overging om eene Kerk-ordening te ontwerpen, die (gelijk gezegd is) in 1648 door den Landvoogd A. van Biemen werd aangenomen en vastgesteld.

Ten jare 1627 werden het Gebed des Heer en, de 12N Artikelen des Geloof», en eenige Leerstukken en Gebeden, door de Predikanten in het Laag-Maleisch en Porlugeescli vertaald, gelijk in 1631 het Evangelie van Mattheus in het Maleisch werd overgebragt.

Bij ontstentenis van een Kerkgebouw, werden de openbare godsdienst-oefeningen tot aan 1629 steeds in het Kasteel en in het Stadhuis te Batavia gehouden, doch in 1630 verzocht de Kerkeraad, bij een rekest d. d. 31 October, om de stichting van een afzonderlijk kerkgebouw , welk verzoek in September 1631 werd herhaald, en waartoe den i2Aea Januarij 1632 door de Regering besloten werd.

Bij wijze van tusschenzin teeken ik hier aan, dat gedurende de jaren 1614 tot 1620 door den Predikant J. Baniëlszoon en den Proponent W. W. de Graaf'kerkelijke Dienst- of Bezoekreizen gedaan waren naar Goa en Malabaar, terwijl er toen reeds een Predikant, t. w. A. van der Beets, te Malakka was; en verder dat de, nog eer dan A. J. Hulsebos uitgezonden, Predikant Th. Pieterszoon niet verder gekomen is dan tot Mauritius, alwaar hij in 1598 kerkelijk werk verrigt heeft, doch dat overigens op Mauritius alleen eenige Krankbezoekers werkzaam zijn geweest, terwijl nogtans de Predikant J. Bakker in 1652 eene dienstreis derwaarts deed.

In 1625 was er reeds een Predikant, t. w. R. Hen-

Sluiten