Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook Proponenten en Krankbezoekers uit Nederland werden uitgezonden, die dan vaak later, na afgelegd examen en Proef-preekbeurten, tot Predikanten bevorderd werden. Met het oog hierop werd in 1633 door den Kerkeraad voorgeslagen, om te Batavia een Kollegie te stichten tot opleiding van jongelieden tot Krankbezoekers en Proponenten, terwijl eenige jaren daarna, t. w. in 1671, door de Oost-Indische Compagnie of de Heeren XVII volmagt gegeven werd, dat de Indische Kerk zelve Inlandsche of in Indië geboren jongelieden tot Proponenten en Predikanten zou kunnen opleiden en aanstellen. Vier jaren later, t. w. in 167&, stond de Synode van Noord-Holland hetzelfde toe, en zulks krachtens de Indische Kerkordening van 1624.

De Opperlandvoogd J. Specx benoemde in December 163,1 twee Commissarissen Politici, die in de vergaderingen van den Kerkeraad zitting zouden hebben. Deze Commissarissen verschenen, onder Protest van den Kerkeraad, den 18deu December van dat jaar voor het eerst in de zitting van gezegd Kollegie. Later was er slechts één Commissaris Politicus in den Kerkeraad, en vindt men aangeteekend, dat er in alle Indische Kerkeraden Commissarissen Politici gezeten waren.

Het blijkt dat de Kerkeraad omstreeks dezen tijd en later tegen de Regering staande hield , dat dit kerkelijk Kollegie het regt had om Predikanten te beroepen, te verplaatsen, te bevestigen, en af te vaardigen, zoo als het dit zou meenen te behooren.

In het jaar 1633 werd de kerkelijke dienst op de Vloot en op de Beede van Batavia behoorlijk geregeld.

Sluiten