Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het blijkt dat er in 1665 reeds een Predikant aan de Kaap de Goede Hoop was aangesteld, t. w. J. van ArTcel, gelijk er ook toen reeds twee te Jaffanapatnam en Ceylon, en twee te Nagapalam op Coromandel waren.

De eerste Predikant te Jaffanapatnam was PA. Baldceus (1658), en de eerste Predikant te Nagapalam dezelfde PA. Baldceus (1660). In 1663 werd de Predikant H. Wallins te Coetsjien of CocAin (Malabaar) geplaatst.

Op de aanstelling van een' vasten Predikant voor de MaleiscAe dienst te Batavia werd in 1669 aangedrongen, zoomede op vaste Leeraars voor het eiland Onrust, voor de Beede van Batavia en voor Timor.

Het getal vaste Leeraars te Batavia werd in dit jaar op 6, en in 1675 op 7, en in 1683 op 10 gebragt.

In het jaar 1670 werd er aangedrongen op het bonwen eener MaleiscAe kerk, .dewijl het Stad/tuis geen ruimte genoeg meer aanbood. Deze kerk werd reeds in Julij 1678 voltooid, doch het blijkt niet, dat toen de MaleiscAe dienst, welke in het Stadhuis en in het Hospitaal tot hiertoe Jiad plaats gehad, werd afgeschaft.

In dit jaar (1670) werd er voor het eerst een Predikant te Makasser geplaatst, t. w. P. Berghuizen, nadat deze plaats reeds te voren door den Predikant H. van Beek bezocht was. Reeds sedert vele jaren, en wel se-» dert 1615, waren er Predikanten op Amboina, Ternate en Banda. De eerste Predikant te Ambon was C. Wiltens (1615), — de eerste Predikant te Ternate G. Candidius (1626), — en de eerste te Banda A. Bircks (1625.)

Sluiten