Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T. Zas en J. op den Akker, welke laatste ook de Psalmen in het Porlugeesch heeft overgebragt, en de invoering er van in versmaat tot kerkgebruik op den 18den Mei 1695 zien mogt. y

Een getal van 1250 Exemplaren werd er van gedrukt.

In ditzelfde jaar 1695 werd door M. Zeijdecker bij de Regering bewerkt, dat geen andere MaleiscAe Bijbelvertaling zou worden gedrukt en ingevoerd dan de zijne (d. i. de Aoog-MaleiscAe), waardoor alzoo de laag-MaleiscAe Bijbelvertaling van den Predikant F. Valentijn, die toen bijkans geheel gereed was, stilzwijgend verworpen werd. Nogtans werd de uitgave der vertaling van F. Valentijn door de Synode van NoordHolland zeer ondersteund. — Gelijk bekend is, heeft de dood M. Zeijdecker overvallen, toen hij met zijne vertaling tot aan het 6de vers van het 6*® hoofdstuk van Paulus's brief aan de Ffeziërs gevorderd was. Dit overlijden viel voor op den 16den Maart 1701. Door den Ambonschen Predikant J. van der Vorm werd aangeboden , om het ontbrekende af te werken, onder verklaring dat hij met dit werk reeds begonnen, en tot aan de Brieven van Petrus gevorderd was. Op last der Regering werd de arbeid van M. Zeijdecker aan den Kerkeraad gegeven, om dien in eene afzonderlijke kast der Kerkekamer te bewaren, waarvan de sleutel aan den oudsten Predikant voorloopig werd toevertrouwd.

In 1702 bezorgde de Predikant van Colombo, 8. Kat, eene vertaling van MattAeus, de Handelingen der Apostelen en van nog eenige Brieven, benevens van een Vraag' boekje, in het CingaleescA, gelijk de Predikant van Ceylon, PA. Baldceus, in 1659 een Vraagboekje in het Malab aar se A vertaald had.

Sluiten