Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorm (wel te onderscheiden van den Predikant P. van der Vorm,) door den Kerkeraad van Batavia verzocht, om de Psalmen in H Hoog-Maleisch en wel in Rijm over te brengen.

Hij was hiertoe ook door den Kerkeraad van Amboina uitgenoodigd, ofschoon hij zijne berijmde vertaling der Psalmen reeds in 1698, doch zonder gevolg, had aangeboden.

In dit jaar 1705 waren er te Batavia 3 Predikanten voor de Portugésche, en 2 voor de MaleiscAe taal. Ook blijkt het, dat er toen reeds vaste Predikanten op het Eiland Onrust waren. De PortugéscAe gemeente te Batavia telde omstreeks dien tijd niet minder dan 4000 ledematen.

Het getal leermeesters of katéchiseermeesters in het Portugeesch en MaleiscA, en in dienst der gemeente, hetwelk in 1665 slechts 15 bedroeg, was nu tot 36 gestegen. Het getal hunner leerlingen bedroeg 4873.

In het jaar 1712 en 1716 deden de Predikanten G. Geldesma (later te Ceylon) en A. Hoijer (vroeger te Banda) eene Bezoek-reis naar Japara en de Oostkust van Java, en de Predikant van Batavia, J. Canter■visscAer, naar Sumatras Westkust.

In 1721 waren er te Batavia 10 vaste Predikanten, als 5 voor het Nederduitse A, 3 voor het PortugeescA, en 2 voor het MaleiscA. Voor het PortugeescA was er nog een 4de Predikant buitengewoon toegevoegd, zoomede een 3de buitengewone Leeraar voor het MaleiscA. De Predikant op het Eiland Onrust had zitting in de Kerkeraadsvergaderingen te Batavia, welke toenmaals in elke week gehouden werden.

Sluiten