Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vocabularium vervaardigd, en later had ook de Bataviasche Predikant A. Zomerdijk omtrent de Maleische taalkunde groote verdietf8ten (1788—1808.)

Aan de Kaap de goede Hoop zijn gedurende de jaren 1665 tot 1724 werkzaam geweest 15 Predikanten en 5 Krankbezoekers. Ze waren geplaatst aan H Kasteel te 'Stellenbosck, en te Brakesleijn. Men had er toen drie kerken. De dienst te Wakesteijn wérd in de Fransche taal verligt. In dè eigenlijke Stad hadden de godsdienstoefeningen plaats in 't GouVernements-hüis, doch in 1704 wak er een 'afzonderlijk Kerkgebouw gesticht.

Op de nabij Batavia gelegen eilanden Purmerend en Edam werd reeds in 1729 door de Bataviusche Leeraars gepredikt en het Nachtmaal bediend; doch het blijkt niet, hoe groot de gemeente aldaar geweest is. Ook waren eT Krankbezoekers Werkzaam.

Op laatstgemeld eiland, EdamoiPoéloe-Dammar, had de Gouverneur-generaal J. Camphuis, van het jaar 1684 tot 1691 een Lusthuis, hetwelk veelal door hem bewoond werd. Aan deze omstandigheid is het te w'ijten, dat er vrij vele Christenen op Edam wootiden.

In gemeld jaar 1729 had de RëVrsie der vertaling "van den Maleischen Bijbel plaats , zijnde hiertoe gecommitteerd geweest de Bataviasche Predikanten P. van der Vorm, A. Brands en G. H. Werndleij.

Het getal Predikanten te Batavia bedroeg in dit jaar een cijfer van 15, en in 1730 een cijfer van 17 Leeraars. Buitendien waren er doorgaans eenige Predikanten tijdelijk aanwezig, hetwelk deels veroorzaakt werd door de veelvul-

Sluiten