Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avondmaal was bediend geworden. Soms ook werd het getal Christenen opgegeven, die deze of gene gemeente uitmaakten. Zoo b. v. vindt men aangeteekend, dat het getal Christenen in geheel de Molukkos ten jare 1705 een cijfer van 21907 bedroeg. Bij de Rerk-rapporten waren ook gewoonlijk ScAool-rapporten gevoegd, dewiil de in dienst reizende Leeraars ook altijd de scholen der gemeenten bezochten.

Als huishoudelijke maatregel was, bij het toenemen der Christen-bevolking te Batavia in de jongst-verloopen jaren, door den Kerkeraad bepaald, dat de stad in wijken verdeeld zou zijn, en dat aan elk' Predikant eene dezer wijken als de kreits zijner pastorale dienst zou zijn aangewezen.

Ook werd toen reeds aan ieder' Predikant een der Ouderlingen toegevoegd , om hem in het dienstwerk, waar het noodig zijn zou, bij* te staan.

Be berijmde MaleiscAe vertaling der Psalmen, door den Predikant J. van der Vorm begonnen, werd in 1732 door den Predikant A, Brands voltooid, en een exemplaar hiervan op den 4d™ Februarij den Kerkeraad aangeboden. Kort daarna w«rd er een getrouwe copij van dit exemplaar naar Nederland gezonden, ten einde aldaar, op last der Begering, gedrukt te worden, onder toezigt der OostIndische Predikanten G. H. Werndleij en C. G. Seruis, hiertoe naar Nederland vertrokken.

Met het toezigt over het Schoolwezen te Batavia en elders werden gewoonlijk ook de Predikanten, of eenigen hunner, met den titel van Scholarchen belast. Zelfs blijkt het uit eene Kerkeraads-vergadering van 4 Februarij 1732, dat de benoeming tet het ScAolarcAaat te Batavia door

Sluiten