Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ln gemeld jaar 1732 werd een getal van 100 exemplaren van den in Nederland gedrnkten Maleiichen Bijbel te Batavia aangebragt.

De Bataviasche Predikant W. van Loo deed in dit jaaï eene bezoekreis naar Timor en Javas Noord-Oostkust.

Het Weeshuis te Batavia komt omstreeks dezen tijd voor onder den naam van Armenhuis.

Gedurende de laatste 4 jaren waren er 12 Predikanten (meestal, gelijk doorgaans het geval was, door deKlassis van Walcheren en van Amsterdam gezonden,) uitgekomen, en in 1732 bestond het getal vaste Predikanten te Batavia uit elf Leeraars. Een groot aantal Krankbezoekers werd voortdurend door dé Kamers Amsterdam, Botterdam, Delft, Enkhuizen, Zeeland en Hoorn, successivelijk uitgezonden, die na verloop van doorgaans 5 jaren weder werden afgelost en naar het Vaderland terugkeerden, om weder door anderen vervangen te worden. Aanhoudend was er ook eene groote menigte lnlandsche Leermeesters voor de MaleiscAe en Portugésche gemeente in dienst.

In het jaar 1733 verzocht de Kerkeraad van Banda, dat er een tweede Predikant mogt worden aangesteld, dewijl de gemeente zoozeer was uitgebreid, dat de dienst niet langer door één' enkelen Leeraar vervuld kon worden.

In 1734 deed de Predikant W. van Loo eene bezoekreis naar Sumatra's Westkust. De Bataviasche Predikant T. J. van der Leij had in dat jaar Bantam bezocht, terwijl de Bataviasche Predikant G. H Hoen Hoogendorp zich naar Samarang zou begeven.

Uit de Ketker&ads-notoilen van dit jaar blijkt, dat er

Sluiten