Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Portugésehe Nieuwe Testament van wijlen Fereira a d1 Almeida, en werden tot het corrigeren der drukproeven gecommitteerd de Bataviasche Predikanten, J. M. Mohr en L. A. Behmer.

In 1745 werd weder door de Regering besloten tot de oprigting van een Seminarium of kweekschool voor de studie der Inlandsche talen van den Indischen Archipel, waarbij werden aangesteld de Bataviasche Predikant der Portugésehe gemeente, J. M. Mohr, tot Rector, en 4 Notabelen tot Curatoren,- onder het oppertoezigt en patronaat van den Gouverneur-generaal G. W. van Imhoff. Dit gesticht werd 1° November 1745 ingewijd.

In dit jaar (1745) vindt men ook melding gemaakt van het bestaan van een Leprozen-gesticht of Lazaretto op'het eiland Purmerend, op de buiten-reede van Batavia.

Reeds sedert vele jaren had de Indische kerk in de Molukkos, bepaaldelijk de Kerkeraad van Amboina, bekwame Krankbezoekers, na afgelegd examen, tot Proponenten bevordèrd en toegelaten. Te Batavia schijnt dit echter vroeger bf niet, bf uiterst-zeldzaam geschied te zijn. Later echter vindt men hiervan eenige voorbeelden, en wel het eerste voorbeeld in 1745, toen namelijk een Krankbezoeker, met name H. van Tholl, op den November in den Kerkeraad werd geëxamineerd en tot Proponent bevorderd en aangesteld.

De Predikant van Batavia, B. Strohe, deed in dit jaar 1745 de gewone kerkelijke bezoekreis naar de reeds meergemelde gemeenten op Java.

In dit jaar werd er ook een belangrijk werk voltooid.

Sluiten