Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het jaar 1747 zag weder een' belangrijken arbeid tot stand komen. De Pentateuchus namelijk, of de 5 Boeken van Mozes, werden in het PortugeescA afgedrukt onder toezigt van den Bataviaschen Predikant J. M. Mohr. Het MaleiscAe Nieuwe Testament werd omstreeks dezen tijd gedrukt onder toezigt van de Bataviasche Leeraars -C. Braarda en D. Schieber, <ai in 1748 het Boek der Psalmen hi het P&rtugeesch. Een en ander geschiedde ter perse van den Stadsdrukker te Batavia, met name Dou vous schim.

In laatstgemeld jaar werd aan den, naar Banda beroepen , Leeraar 3. S. Zeijlsma, opgedragen om de gemeente te limor kerkelijk te bezoeken, gelijk ook de Bataviasche Leeraar, 27. Griesen, Sumalras Westkust bezocht.

In 1749 -werd het getal vaste Predikanten te Batavia, hetwelk in 1705 was bepaald op 10 , en in 1730 op 11, met nog een' Predikant vermeerderd en dus op 12 gebragt; t. w. 5 voor de Nederduitsche, 4 voor de PortugéscAe, en 3 voor de MaleiscAe gemeente. Buitendien waren er nog 2 Predikanten en 1 Proponent, tijdelijk buiten beroep zijnde, met de dienst in de gemeente op Onrust bélast. (Men herinnert zich, dat er in 1730 17 Leeraars te Batavia waren.)

Overigens vindt men aangeteekend, dat er in dit jaar te Batavia eene MaleiscAe school door den Predikant S. ScAilling geopend werd, en dat er een 'Krankbezoeker werd geplaatst bij de gemeente te CAeribon, gelijk <et een jaar later weder een Krankbezoeker voor Bepok benoemd werd, en in 1752 weder een Krankbezoeker voor Toegoe.

Uit eene aanteekening in het Resolutieboek van den

Sluiten