Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerkeraad van den jare 1750 blijkt, dat er toen voor het eerst te Batavia, doch in *t geheim , zoogenoemde Oefeningen of Private Conventiculen gehovAea werden , waarin een der Predikanten, t. w. 27. Reijnders, soms eene spreekbeurt vervulde, doch waarin zeker lid der Gemeente de gewone oefenaar was. De Kerkeraad keurde deze oefeningen sterk af, en vond zich geroepen om het gedrag van den Predikant Reijnders hoogelijk te laken.

Verder blijkt het uit gezegd Resolutie-boek, dat er in dit jaar een Krankbezoeker geplaatst werd op het landgoed Weltevreden bij Batavia, welk landgoed sedert eenige jaren door den toen maligen Gouverneur-generaal G. W. van Imhoff bewoond werd. Omtrent de kleine gemeente aldaar weet men, dat ze uit Maleische Christenen bestond, gedeeltelijk Inlanders en gedeeltelijk Afstammelingen van Europeanen.

In 1753 werd bepaald, dat op dit landgoed Weltevreden , volgens last van den Gouverneur-generaal, voortaan om de 3 maanden het Nachtmaal zou gevierd worden, even als zulks ten aanzien van Toegoe gebruikelijk was. Op dat landgoed stond reeds een lokaal, waarin school gehouden werd, en hetwelk thans ook tot kerkelijk gebruik werd ingerigt.

Het getal Maleische Christenen aldaar bedroeg in dit jaar 78 zielen, waaronder 28 Ledematen.

De Predikant W. Abbenbroek deed in het jaar 1750 eene dienstreis naar Bantam, en een jaar later de Predikanten van Batavia, J. M. Mohr naar Java, en S. Ittema naar Sumalras Westkust. — Ook aan de Predikanten van Batavia, L. A. Behmer en 8. Brouwer, werden almede in dit jaar de zoo even genoemde bezoekreizen opgedragen.

3

Sluiten