Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1769 naar Sumatra s westkust, doden de Predikanten J. B. L. van Einburg in 1772 eene dienstreis naar Bantam, F. Montanus naar Cheribon, en C. Grieze naar Sumatra, gelijk in 1775 de Predikant 77. Wachter eene reis naar Bantam deed.

In 1776 werd er weder een Krankbezoeker naar China gezonden, en vindt men gewag gemaakt van Krankbezoekers en Kathéohiseer-meesters te Trinconomale, Tutucorin, Cinsura, Bengalen en op de forten Coilan en Cranganoor. Op al deze posten waren ook nog in 1781 zoodanige kerkedienaars werkzaam.

De Predikant J. C. Metzlar bezocht in dit jaar Cheribon, en de Predikant 77. Wachter Aan Oosthoek van Java.

In het jaar 1778 werd er een Kollegie van Curatoren en Scholarchen benoemd voor de zaken van het Lager Onderwijs of der stadsscholen, bestaande uit 8 leden, en gepresideerd door een lid van den Raad van NederlandsIndië, — en zulks ter vervanging van de vroegere Instelling, waarbij het scholarchaat gewoonlijk slechts aan twee Predikanten, of ook aan een' Predikant en een lid uit den Kerkeraad, was toevertrouwd. Van hier was het ook, dat de Predikanten bij hunne bezoekreizen in de gemeenten altijd ook hare scholen inspecteerden, gelijk hooger reeds is aangeteekend.

De eerste President van gezegd Kollegie van Curatoren en Scholarchen was de beroemde Raad Extra-ordinair Mr. Jaeob Cornelis Badermacher, de grondvester en stichter van het Balaviasch Genootschap van kunsten en wetenschappen. Dat dit Kollegie zich later heeft opgelost in •*e Hoofdcommissie van onderwijs in Nederlands-Indiè, Behoeft niet gezegd te worden.

Sluiten