Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

assisteren, wat tot de dienst in de gemeente noodig mogt zijn.

De benoeming dezer Gecommitteerden werd aanvankelijk, — doch later niet meer, — door het Gouvernement bekrachtigd.

In meergemeld jaar 1839 werd de Willemskerk aan het Koningsplein te Batavia, welke voor gemeenschappelijke rekening en tot gemeenschappelijk gebruik der Hervormde en Luthersche gemeenten was opgerigt, voltooid en plegtiglijk ingewijd. Thans werd ook de Buitenkerk, [het eigendom zijnde der Hervormde gemeente, tot gemeenschappelijk gebruik met de Luthersche gemeente beschikbaar gesteld.

Nog werd in dit jaar bij de gemeente te Sumanap, welke altijd als eene filiaal-gemeente van Soerabaija was aangemerkt, tijdelijk geplaatst de Predikant A. Westenbrink Meijer, Predikant te Soerabaija.

In 1840 werd bij Regerings-besluit d. d. 22 Januari] n°. 1 bepaald, dat de Leeraars van Batavia, Samarang eh Soerabaija, voortaan twéémaal 's jaars de herderlooze gemeenten in hun ressort, dat is respectivelijkin de lste, 2de en 3de groote Af deeling van Java, kerkelijk zouden bezoeken, zonder dat voor elke bezoekreis (gelijk vroeger altijd gebruikelijk was,) speciale autorisatie der Regering vereischt zou worden.

De 3de groote Afdeeling van Java in gemeld jaar door den Predikant van Soerabaija, H. J.Ruempo 11, kerkelijk bezocht wordende, werd bij deze gelegenheid door den Kerkeraad van Passaroeang verzocht om een' eigen Predikant te mogen hebben. Aan dezen wensch werd in 1845 voldaan door de plaatsing aldaar van den Predikant J. J. Scheuer.

Sluiten