Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens werd bepaald, dat de Predikanten van Soerabaija in elk jaar zesmaal de gemeente van Grissen kerkelijk zonden bezoeken, — en dat de tijdelijke Predikant van Rembang en Japara zon worden belast met de dienst in de Residentie Madioen.

De Predikant van Passaroeang bezocht in dit jaar de gemeenten te Probolingo, Bezoekie en Banjoewangie.

Te Bima werd in meergemeld jaar (1845) voor de eerste maal een Onderwijzer der jeugd geplaatst.

Met de stichting van twee nieuwe kerken, te Makasser en te Padang, werd almede in dit jaar een aanvang gemaakt. Beide Godshuizen werden in 1847 voltooid.

In het jaar 1846 werden de gewone Dienstreizen der Predikanten op |denzelfden voet geregeld, als ze in het vorige jaar hadden plaats gevonden. — De Predikant van Padang echter, J. jScAeuer, deed in dit jaar eene dienstreis in de zoogenaamde Padangsche Bovenlanden, d. i. naar al die plaatsen in het Gouvernement van Sumatrd's Westkust, waar Protestanten gevestigd zijn. — Het blijkt niet, dat zoodanige reis vóór het jaar ] 846 geschied'was, ofschoon dit toch voor hoogst-waarschijnlijk moet gehouden worden.

In dit jaar vindt men gewag gemaakt van eene, (naar aanleiding van de Koninklijke Besluiten d. d. 11 December 1835 N°. 88 en 28 October 1840 N°. 57), in het werk gestelde poging om ten dienste der Protestantsche Gemeenten in Nederlands- Oost-Indië een' nieuwen bundel Evangelische Gezangen zamen te stellen, en daartoe eene Anthologie of Bloemlezing te doen uit de Bundels der Hervormde, Luthersche, Bemonstrantsche en Mennonitische Kerkgenootschappen. Deze poging steunde hoofdzakelijk op de overweging, dat, — //de Protestan-

Sluiten