Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden, aan het opvolgend benoemd Lid worden overgegeven. Ook voor bet Gouvernements-ArcAief werd een Exemplaar bestemd, zoomede een Exemplaar voor het ArcAiej des Kerkbesluurs, en verder twee Exemplaren voor den LutherscAen Kerkeraad.

De tot gemeenscAappelijk gebruik der ProtestantscAe en BoomscA-katAolijke gemeenten te Serang (Residentie Bantam) gestichte Kerk, wier opbouw in 1837 was aangevangen , werd eindelijk in 1846 voltooid en plegtiglijk ingewijd.

In 1847 deed het Kerkbestuur een voorstel, om de gemeente te Benkoelen, welke in dit jaar door den Predikant 77. Marnslra, — en ook in 1846 door den Predikant F. C. van der Meer van Kuffeler op zijne reis naar Padang, — bezocht was, jaarlijks twéémalen door den PadangscAen Predikant te doen bezoeken, in welk voorstel echter niet kon worden getreden uithoofde van gemis van een vaartuig, hetwelk ter zijner dispositie zou behooren gesteld te worden.

In dit jaar werden de Kerkelijke reizen der Predikanten almede op denzelfden voet geregeld als in 1846, en bezocht de PadangscAe Leeraar ook weder de gemeenten in het Gouvernement van Sumatra?'s Westkust.

Bij gelegenheid van het bezoek te Pekalongan van den Predikant Br. BuddingA, werden aldaar voorbereidende maatregelen genomen tot opbouw eener Kerk, welke in 1851 voltooid is. — Zoo werd ook de voor de ProtestantscAe- en RoomscA-kalAolijke gemeenten gemeenschappelijke Kerk te CAeribon, wier opbouw was aangevangen in 1845, in dit jaar voltooid en plegtiglijk ingewijd.

Sluiten