Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts werd in dit jaar bepaald, dat de Zendeling, waarnemend Leeraar te Ternate, J. E. Höveker , jaarlijks eene bezoekreis zou doen naar de Inlandsche Christengemeente op het Eiland Baljan.

Den Predikant A. van Bavelaar, toen tijdelijk Reizend Predikant, werd opgedragen om de gemeenten te Biouw, Ban ka en Palembang te bezoeken, aan welke opdragt in 1848 door dien Predikant voldaan is.

In 1848 kwam er te Makasser eene belangrijke Inrigling tot stand, t. w. de Inrigling van vrouwelijke Nijverheid voor de Christen-gemeente aldaar, waartoe vergunning verleend werd bij Besluit der Regering d. d. 16 December 1847 N°. 1. De omstandigheden hebben echter er toe geleid, dat deze weldadige Instelling reeds in 1853 weder moest ontbonden worden.

Volgens art. 28 van het Reglement op het Kerkbestuur , werden er, sedert de vestiging van dit Bestuur in 1844, geregeld brieven, berigten, voorstellen enz. ingezonden aan de Kommissie tot de zaken der Protestantsche Kerk in Oost- en West-Indië, doch had gemeld Kerkbestuur in dit jaar nog geen antwoord daarop bekomen. Reeds in December 1847 was hierover bij de Kommissie een beklag door het Kerkbestuur ingediend, doch eerst in de tweede helft van 1849 werden er twee Brieven van haar ontvangen.

In 1848 hadden de Dienstreizen der Predikanten naar de herderlooze gemeenten op Java weder geregeld plaats, en zulks bijkans invoege als in de laatst-voorgaande jaren.

Door het Kerkbestuur werd in dit jaar eene Nota zamengesteld, inhoudende de Vraagpunten, die de Kerkeraden en reizende Predikanten in hunne Verslagen over den toestand der gemeenten zouden te behandelen

Sluiten