Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den naam van '/Evangelische Gemeerde*1 plaats greep. De hiertoe betrekkelijke Acte de Koninklijke goedkearing hebbende weggedragen, werd er bij Koninklijk Besluit d. d. 19 Augustus 1854 N». 74 een Predikant uit het Luthersch Kerkgenootschap voor de Evangelische gemeente te Batavia benoemd, en deze op den ïgden Augustus 1855 aan het reeds te Batavia aanwezig getal Predikanten van het Hervormd Kerkgenootschap toegevoegd; — zoodat er bij de Evangelische gemeente te Batavia sedert 12 Augustus 1855 in bediening zijn drie Leeraars van het Hervormd en één Leeraar van het Luthersch Kerkgenootschap.

Naar aanleiding van art. 25 van het Beglement op het Kerkbestuur, werd er nog in dit jaar een Reglement zamengesteld op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht voor de Protestantsche Kerk in Nederlands Indië, welk Reglement door den Koning werd bekrachtigd bij Besluit d. d. 28 lebruarij 1854 N°. 68 (verhandeld bij het Indisch Besluit d. d. 14 Mei 1854 No. 5.)

Eindelijk werd in 1852, naar aanleiding eener Koninklijke Kabinets-Missive d. d. 23 November 1851 N°. 21 (verhandeld bij het Indisch Besluit d. d. 17 April 1852 N°. 3) aan den Predikant van Batavia, Br. 8. A. Buddingh, opgedragen eene Generale Inspektie over de Protestantsche Kerk en het Schoolwezen in Nederlands Indiè. Deze ving zijne Inspektie aan op den 17den Mei van gemeld jaar 1852, en besloot haar op den 4den Junij 1857, zoodat ze ruim 5 jaren heeft geduurd. Successivelijk bereisde hij Java, Madura, Makasser, Bima, Saleijer, Menado en de Minahassa, Gorontalo, de Bogt van Tomini, de Sdngier-eilanden, de Talau-eilanden, Ternate, Batjan, Gilolo, Banda met de omliggende eilan-

Sluiten