Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerd of min juist stellende en het verschil der gevoelens ten deze slechts als tweeledig beschouwende, terwijl een derde gevoelen , dat men voorbij zag, zoo wel met den woorde Gods als met de ware Psychologie in overeenstemming zijnde, het eenige bevredigend antwoord aan den naar waarheid vragende onderzoeker des Bijbels schijnt aan te geven. Wij willen eerst de twee gevoelens het een meer algemeen als het andere, in hunne wederzijdsche gronden en wederleggingen nagaan en onderzoeken en dan bij conclusie op het derde gevoelen de aandacht vestigen.

Het meest algemeen gevoelen is dat de zielen zoodra zij door den dood van de ligchamen gescheiden zijn, terstond overgaan in den staat van eeuwigen volkomen heil of eeuwig en volkomen onheil met de bewustheid en het gevoel van dezen haren toestand. Als gevolg hiervan is de dood voor hen, die in een verzekerd geloof leven, eene begeerlijke zaak, ook dan als zij vele zegeningen op aarde genieten en weinige rampen hebben. Immers het hemelleven dan terstond aanvangende, is zelfs zonder eenige vergelijking boven het toppunt van aardsch geluk der geloovige verre te verkiezen. Tot staving van dit gevoelen worden dan onderscheidene texten aangehaald. Het sterven is mij gewin, zegt Pi.ui.us, die verlangde ontbonden te zijn. Aan het kruis belooft de Heere aan de boetvaardige gekruisten het Paradijs en wel heden. In de Openbaring hoort men hen zalig van nu aan noemen, die in den Heere ontslapen en dat, zegt men al verder, is die zaligheid, die volkomene zaligheid, die geen oog heeft gezien, geen oor gehoord en die in geen's menschen hart is opgeklommen, als't geloof in aanschouwen veranderd is.

Het andere minder algemeen, echter door sommige geleerde en geliefde broeders zoo wel in ons land als bij den vreemden gekoesterd gevoelen komt hierop neer,

Sluiten