Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar bestaan uitmaakt, onalscneiaeuj* y^uals het licht van de zon, als de gloed van het vuur. M*» hiertegen wordt ingevoerd, ja tot een bewijs van t tegendeel aangevoerd, de zoogenaamde bewusteloosheidIwaajrjn iemand in slaap of in ziekte gezegd wordt te zyn. Wij ontkennen ten sterkste, dat dan eene bewusteloostod en werkeloosheid der ziel plaats hebben, daar er juist eene meerdere concentratie der zielswerkzaamheidennitrdAing

van helleven inhet for internet grijpt, maar die zoogenaamde bewusteloosheid inkrankte of in den slaap,« niets anders dan eene beiemmerde manifestatie der werkzaamheidder ziele door het kranke of slapend ligchaam ( ). De staatvan het ligchaam belemmert niet ^ ^f^Ztr zaamheid der ziele, waartoe de bewustheid behoor maar de ^W^, d.i., dieincommuni^ reldbestaatTmaar dat is, omdat het Hg^ammet de ziel verbonden i en het middel is van c0«*«^ bier beneden, nietvanW. Bij den doodintusschen of hetgeen zoo

io^n/zielinvollevriiheidendus^zevoo^niet^ werkzaamheid,dietot 't>r£«behoort, kunnen ve^ hezen.Zekeris het, dat, indien het hier door ons op^onto^ gische gronden verdedigd gevoelen, aangaande de bewust hïddeïziele, als onafscheidelijk van haar bestaan, erkend t enaan enomen , alle verdere aanvoering vari bewezen overbodig -ude kunnen beschouwd worden doch daar men zich meent op veelvuldige texten uit den Bijbel tLuL beroepenom den staat der bewusteloosheid der ziele na den dood vast te stelle™ en te verdedigen, zoo gaan l\ alle die plaatsen na en wenschen, zoowel aan de

H Wij zouden dit door tal.ooze voorbeelden kunneni staven b«

nalTeUaieP^

onmiskenbaarste verschijnselen van eene blijvenae w« wuTmeidatr ziele ook inden „aap worden waargenomen.

Sluiten