Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de slaap het beeld des doods is, ligt voor oogen.Maar welk een ontzettende sprong, om nu uit de gelijkenis in vorm tot eene gelijkenis, ja identiteit in wezen te besluiten, Doch het tegenbewijs ligt voorhanden, dat de Heere, alleen van wege de uitwendige gestalte, den dood als een slaap beschrijft: immers toen de discipelen de woorden letterlijk opnamen en zeiden: Heere, indien kif slaapt, dan zal hij beter worden; toen zeide Jezus tot hen vrij uit, hij is gestorven:vrij uit,dat is, toen bezigde hij niet meer eene beeldsprakige, maar eene letterlijke uitdrukking; waaruit immers allerduidelijkst volgt dat, ja de dood genoemd wordt een slaap, maar dat ziygeen slaap werkelijk is. En men zegge niet, dat de Heere alleen wil zeggen Lazarus heeft geen natuurlijken slaap , maar den slaap des doods. Ware de antithesis tusschen twee soorten van wezenlijke slaaptoestanden, dan zou toen de Heere vrijuit sprak, de uitdrukking hebben moeten zijn, Lazarus is in den slaap des doods en niet in den gewonen slaap. Maar neen, de tegenstelling is nu juist tusschen den slaap en den dood, opdat, hoezeerjn de uitwendige gestalte eene zekere gelijkenis bestaat, het wezenlijk onderscheid des te meer uitkome tusschen den aard des slaaps en het wezen des doods. Men passé nu eensdeze onze verklaringswijze toe op de veelvuldige plaatsen in't N. T. waar van den dood akyan den slaap gesproken wordt, en men zal geen zweem van bewijsgrond vinden in die gebezigde uitdrukking en beschouwingswijze voor het gevoelen van eenbewusteloozen toestand der ziele in de afgescheidenheid: men zie onder anderen Matth.XXVH, 5a.welke plaats zoo geheel te onrecht wordt aangehaald: immers wat lezen wij daar, vele ligchamen der heiligen, die ohtslap0t, waren, werden opgewekt. Duidelijker kan 't wel nietzijn , dat hier èn het slapen èn fcetopgewekt worden bepaaldelijk van de ligchamen gebezigd worden , zijnde de ligchamen der Heiligen als in de

Sluiten