Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkaar volstrekt niet uit - anders zou u»» ™ e in de volkomene verzekerheid is datzijne ziele dade U k na den dood gelukkig zal zijn , met mogen bidden om herstel uit eene krankte. Eindelijk meent men ook een bewijs voor de door ons bestreden stelling daarin te len , da men allerwege in het N. T. de vergelding van het geen men in het ligchaam gedaan heeft verbonden vmdfaan den laatsten dag; namelijk eerst bij de weerkomst des Heeren in heerlijkheid. De scheiding tusschen de rechtvaardigen en de, goddeloozen of het gaan in e eeuwige vreugde of in de eeuwige pijn zal zegt men,

komen zijnin Zijne heerlijkheid enalle met Hem en Hij gezeten zal zijn op den troon Zijner heer Matth'lxV : 3,, 46. Dit laatste geven ^ volkomen toe, maar wat zullen die plaatsen bewijzen? dat de z In g ene zaligheid zouden deelachtig worden voo £t laTtstf oordeel? Immers neen; maar zij leeren pas Ïleen dat de volkomene zaligheid eerst ten volle zal bezeten worden na den dag des Oordeels en wie zal dat ont kennen? doch daar zijn trappen van zaligheid, t geen meTniet vergeten moet. De eerste geniet de uitverkoren "zijne ziele reeds hier op aarde; de tweede na zijne ontbl*a ng ; de derde na zijne opstanding in t dmzendjang de vierde en laatste eindelijk na de richterhjke uit1 kin dengrooten en plegen dag des Oordeel, Zoo ook de scheiding tusschen rechmardigen en goddeloozen begint reeds in zekeren zin hier op aarde bij de bekeering^ dL wordt grooter na den dood - maar die zal eerst ten Ze en finaliter geschieden op den grooten Oordeelsdag, Xwanneerde»^

zijde door Jezus ware schapen zal genoten worden en de eeuwige hellestraf en verdoemenis aan de andere zijde aan de bokken dan eerstal voltrokken worden.

Sluiten