Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de plaats Joh. VI: 4°- Dit is de wille desgenen die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebbe en ik zal hem opwekken ten uitersten dage: en Joh. XIV : 3 en Petrus toesprake aan de schare Hand. III: i9 , 21 , en de aandrang die Paulus tot de Corinthiërs brengt, om standvastig te blijven ziende op de opstanding 1 Cor. XV : 58 en 2 Cor. V : 2 , 10 waar Paulus spreekt van de groote begeerte der geloovigen om den Heere welbehagelijk te zijn, voegt erbij, want wij alle moeten geopenbaard worden voor de richterstoel van Christus opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het ligchaam geschiedt naar dat hij gedaan heeft hetzij goed hetzij kwaad. Dezelfde Apostel troost en bemoedigt de Philippensenhen wijzende op den dag van Jezus Christus Phil. 1: 6' tot den dag van Christus v. 10 tegen den dag van Christus Cap. II : 16 , terwijl hij eindelijk verklaart dat der Christenen wandel in de Hemelen is en dat zij daaruit ook den Zaligmaker verwachten om hun vernederd ligchaam te veranderen en gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk ligchaam. Phil. III: 20 , 21 voegen wij hierbij 1 Thess. IV i3. 2 Thess. 1:6,7. 1 Tim. VI: 14 en 2 Tim. 1 : 12 , 18 verklaart Paulus verzekerd te zijn dat God machtig is zijn pand te bewaren tot dien dag enz. en betuigt hij zijne blijdschap, dat de tijd zijner ontbinding aanstaande was om de kroone der regtvaardigheid, welke de Heere , deregtvaardige Rechter hem zou geven in dien dag Cap. IV : 6 , 10 ; hij moedigt Trrusen andere tot matigheid aan, wijzende op de verwachting van de zalige hope en verschijning der heerlijkheid onzesgrooten Gods en Zaligmakers Jezus Christus Tit. 11: 11 , i3. In een woord zoo dikwerf van de zalige verwachting van de geloovigen gesproken wordt, wordt ernietop den dag hunnes doods maar op de toekomst, op de verschijning des Heeren gewezen. Nu redeneert

Sluiten