Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover de èn opstanding èn geest èn Engelen loochenende Sadduceën plaatsende , door deze woorden mets anders dan eene wederlegging van hun dwaalleer beoogde Dit laatste geef ik volkomen toe , maar desniettemin gaat de gevolgtrekking volstrekt niet door. Immers men let niet genoeg op den aard der vergelijking, hoes dikwerf ook aangehaald, tusschen den slaap en den dood , ( ) men zegt even als het ligchaam des slapenden daar werkeloos en*bewusteloos nederhgt, zoo zal de ziel m den dood en voor de opstanding in een werkeloozen en bewusteloozen staat verkeeren - maar men vergeet dat hier eene valsche grondstelling vooraf wordt aangenomen. Neen, in den slaap heeft er geene werkeloosheid plaats maar een afsluiting van de werkzaamheid naar buiten: het leven of de werkzaamheid die zich in den wakenden toestand naar de peripkerie uitstrekt, trekt naar het centrum bij den slaap. Even zoo met de ziele.

O Treffend van juistheid is het parallel tusschen den .Iaop dm,Ug«LL. en de rust der *ieU naden dood. Immers Ln men eevoeglijk tweeledig beschouwen als bestaande in i« Een leven IZZeZ^Jerkzaamkeid, die nooit ophoudt zoolang het hgchaam Tft 2° Een leven mn communicatie met de buitenwereld - dat ophoudt gedurende den slaap. De leden blijven wel met elkaar co— Z !bloedstroom gaat door alle ~ hart 6D ^ ^ht M W

ven 'correspondeer zelfs de communicatie met de omgevende lucht blijft door ademhaling aangekweekt. Zoo nu ook met de nel.

afgescheidenheid, de rust der ziele genoemd; maar de z.eleu die m Chius Z, correspondeer»: zij oefenen nietalleen geloof en hoop maar ook .ef*d datzelfde geest i^-^-^^JÏ^S^" alle te zamen met het Hoofd verbonden zijn - zelfs de commun.cat e me ae omgevende a,theri.che ol geestenwereld heeft plaats m den staat der afgescheidenheid.

Sluiten