Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodanig voor den richterstoel, op den oordeelsdag. Dat de regtvaardigen die de eerste opstanding zullen deelachtig worden reeds voor dien dag als menschen en niet slechts als menschebjke geesten of zielen bestaan, is gewis: doch de Apostel ziet hier meer op den mensch in het algemeen, en dan is er eene letterlijke naauwkeurigheid in om na het sterven onmiddelijk het oordeel te stellen , daar er voor den mensch niets tusschen die twee epoques ligt. Onze gewone spreekwijze is welligt minder juist en waar: wij zijn gewoon te zeggen, die mensch wordt begraven bijv. —in plaats van; zijn ligchaam wordt ter aarde besteld: van een afgestorven persoon zeggen wij hij is gelukkig of ongelukkig, in plaats van tezeggen zijn ziel is gelukkig eva., doch in zulke, vormen waarin een deel voor 't geheel of 't geheel voor een deel gebezigd wordt, moet geen letterlijke naauwkeurigheid gezocht worden.

6° Matth. XLt: 4o. Gelijk Jonas drie dagen en drie nachten in den buik des w«li>isch was,alzoo zal de Zoon des mensehen drie dagen en drie-nachten wezen in het hart der aarde. De gevolgtrekking, die wij uit déze vergelijking opmaken is i° dat gelijk Jonas ligchaam 3 dagen en 3 nachten in de buik van den walvisch was, zoo het ligchaam des Heeren gedurende dat tijdstip in de aarde geweestisy a°dat gelijk de ziel van Jonas daar in dien staat van afgescheidenheid van de buitenwereld, echter levendig werkzaam, zijndroeviglotbewustwasenuitde benaauwdheid zijn gebed op deed gaan tot God, zoo welligtook de heilige ziel van Jezus, alsBorg, in den staat der afgescheidenheid in de helle of üever in den toestand der hevigste smart, bestaande in de verlatinge van God , gedurende dat tijdstip geweest is, tot de opstanding , daar God zijn ligchaam niet liet het -verderve zien, noch zijn ziele verlaten heeft in de helle. Ps. XVI: io. 3° Dat, hoe men ook de plaats verklare, dit zeker is , dat gelijk Jonas in die drie dagen en nachten

Sluiten