Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ï om hetgeen hij nu geniet (de vrijheid), y om hetgeen hem nog is toegezegd (de eere). C. Nu komt het uur zijner verheffing tot die eerepost, die hem beloofd was en waarop hij vertrouwd had — nu is zijn geluk ten volle: hij leeft in de onmiddelijke nabijheid van zijnen Weldoener, dien hij liefheeft • enwordt overladen met zijné gunstbewijzen. De toepassing is eenvoudig.

De ziel, door Gods geest vernieuwd, juicht na te voren onder het vonnis des eeuwigen oordeels gezucht te hebben , zij is dus;

A. Zalig in het geloof dat hare zonden haar vergeven zijn en dat zij om en in Christus ,: haren Borg, niet alleen van de straffe zal vrij blijven, maar dat zij zelfs zal verheerlijkt worden en met Christus regeeren — evenwel is zij hier nog in het ligchaam des doods als in eene gevangenis, die banden verhinderen haar die geheele vrijheid te genieten ; zij is en blijft hier in den strijd , waarom zij'uitroept aan de eene zijde mij ellendig mensch, wie zal mij verlossen van het ligchaam dezes doods, maar ook te gelijk juicht zij blijmoedig; Ik danke God door Jezus Christus. 1

B. Nu komt de verlossing-zint het ligchaam des doods — zij juicht veel meer dan zij ooit heeft kunnen doen. De oorzaak hares juichens in dézen tusschenstaat is drieledig,

a omdat zij verlost is van het ligchaam des doods, dat haar op zoo velerlei wijze tegen stond; en dat haar in Christus vrijgemaakt geestelijk bestaan gedurig den krijg aandeed, want hetvleesch strijdt tegen den geest en de geest tegen het vleesch. Ook juicht zij dat zij niet meer in de wereld is , die in het booze ligt (het zijn de om-

Sluiten