Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s Daar in de Vergadering der manslidmaten (waarover in dit geschriftje ook gesproken wordt) het verzoek werd gedaan, om het antwoord aan de Ned. Ger. gemeente (doleerende) in druk te doen verschijnen; en daar ons ook in die vergadering werd gevraagd, om iets voor de Kas voor Em. pred., weduwen en weezen te doen , zoo vond de Kerkeraad goed dit schrijven — dat wel wat te veel ruimte vraagt aan en voor eene courant. — ten voordeele dier kas uit te geven.

Ook de Uitgever doet alles ten behoeve dier Kas, dus zonder procenten.

En de ondergeteekeude wenscht dat de Kas en de lezers er van mogen profiteeren!

Om er de kas van te doen profiteeren is het zeker goed, het niet ter lezing te geven, maar wel anderen op te wekken het zich ook aan te schaffen. "Wordt dit gedaan, dan kan de kas voor Em. pred., wed. en weezen er wel een f 100,— bij winnen.

Middelburg, Nov. '87. A. LITTOOIJ.

Allen, die de Hoogepriesterlijke bede : „Vader! geef dat zjj één zijn, gelijk wij één zjjn!" van harte nastamelen, en biddend uitzien naar den dag op welken het: «één Herder en éene kudde», wezen zal, zullen onzen geliefden broeder A. Littooij dankbaar zijn voor zijn ernstig en degelijk woord, geweld uit een hart, dorstende naar cb vereeniging van de verstrooide kinderen Gods en naar de waarneembare eenheid van alle gereformeerde geloovigen, slechts onder ééne voorwaarde, dat die eenheid afspiegeling zij van, en wortele in de eenheid van Christus met den Vader.

Vurig bidden wij den Koning Zijner duurgekochte Kerk, dat dit Woord zonder vooroordeel gelezen en geloovig betracht worde, door allen, die God naar Zijn Woord begeeren te dienen ; en dat het offer der liefde voor het Em. fonds, door schrijver en uitgever gebracht, door de gewenschte hulpe van alle Gereformeerde voorgangers tot ruime verspreiding van dit woord, een groot en heerlijk ofler worde, en dit woord ten rijken zegen zij.

D. DE PKEE,

Pred. te Goes.

Sluiten