Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om betuiging van broederlijke eenheid te doen, in bescheidenheid! en onder belijdenis onzer tekortkomingen, hen te danken voor wat zij dusver voor de uitbreiding des zuiveren Evangelies deden., en hun de verzekering te bieden van onze hartelijke bereidwilligheid , om op den voet der Drie Formulieren van eenigheid en van de beiderzijds aanvaarde Kerkenordening, op paden van eenheid te gaan wandelen.

■ Practische voorslagen zijn in dit stadium der quaestie nog niet te doen.

Alleen zou het wellicht aanbeveling verdienen, zoo dit Co.ivent een zestal Deputaten aanwees, om (natuurlijk zonder macht om te handelen) op de wijze die het geschiktst zou blijken, de gedeeldheid, die, thans bestaat, om te zetten in een wederzijdsch pogen tot saamtrekking."

Deze resolutiën hiermede ter uwer kennisse brengende, en gevolg gevende aan hetgeen daarbij aan de plaatselgke Kerken in overweging wierd gegeven, komen dan nu ook wij tot TJr om U officieel mede te deelen, wat wel reeds bij geruchte TT ter ooren kwam, dat ons college, de ongeoorloofdheid en onmogelijkheid inziende, om langer onder de hiërarchische organisatie van 1816/52 te blijven verkeeren, deze organisatie verworpen en terzijde gezet heeft, om terug te keeren tot de gehoorzaamheid aan het éénig Hoofd der Kerk Jezus Christus, wiens "Woord alleen in die Kerk als wet gelden mag.

Alle band hoegenaamd ook met het Nederlandsch hervormd Kerkgenootschap, dat in 1816 wierd opgericht, is derhalve door ons voor altoos verbroken en dit genootschap als eene voor Gods Woord onbestaanbare instelling door ons verworpen.

En opdat van stonde aan mocht uitkomen, dat ons bedoelen in het allerminste niet was om op revolutionaire wijze de plaatselgke Kerken als losse atomen in indepeudentistischen zin telaten voortbestaan, heeft ons college op den dag zeiven, waarop wij het juk der Synodale hiërarchie afwierpen, zich terstond geplaatst onder de Kerkenordening van 1619, die al zulken misstand uitsluit, en den eisch inhoudt, dat de Gereformeerde; Kerken in presbyteriaal-synodaal verband met elkander leven, en, tenzij Gods Woord er tegen zij, zich aan de besluiten der meerdere vergaderingen onderwerpen zullen.

Overmits ons nu bekend is, dat ook uw college in veelszins gelijken toestand verkeert, en ook gij reeds veel vroeger tot het inzicht kwaamt van het bederf, dat in deze hiërarchie school,, en ook door uw optreden niet weinig werd bijgedragen om de

Sluiten