Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van ganscher harte stemmen we U echter toe, dat ook ten deze ons nog allerlei gebrek heeft aangekleefd en dat we niet deden wat we wel hadden kunnen en moeten doen. Ons aandeel aan deze en aan de algemeene, aan de [Nationale \ zonde erkennen we.Met den boetprofeet Jeremia belijden wjj : „We liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons ;" met hem zeiden we en zeggen we menigmaal: „Ik ben gebroken van wege de breuke der dochter mijns volks;" eu vragen dan ook : „Is er geen balsem in Gilead P Is er geen heelmeester aldaar P "Want waarom is de gezondheid der dochters mijn volks niet gerezen?"

Zoo zegt de Heere: „Zal men afkoeren en niet wederkeeren."

Neen, gevoelloos of onverschillig zijn we niet. Want wat hen aangaat, die zeggen dat zij het Woord, de inzettingen en rechten Gods liefhebben en van wie velen met U tot aan het keerpunt gekomen waren, maar toen, in plaats van vooruit, naar den alouden weg, zelfs der vervolging, wedergekeerd zgn; wat hen aangaat, die door hun „Wij blijven", het ongeloof en „halve geloof' in de hand werken en steunen, die de rechten en inzettingen Gods terzijde stellen en mede in hun naam vertrappen en vertreden laten; die hunne zonen en dochteren bij het doen van belijdenis het onmogelijke doen beloven en die daarboven hunne zonen, bij het aanvaarden van het leeraarsambt, de meest onware en onmogelijke verbintenissen laten aangaan, en mitsdien de karakters hunner eigen kinderen laten demoraliseeren, wat hen aangaat zeggen we: „Och dat mijn hoofd water ware, en mijn oog eene springader van tranen! zoo zou ik dag en nacht beweenen de verslagenen van de dochteren mijns volks."

O, hoe zou het ons verbeugen, indien wg het nog zien mochten dat zij met boete en berouw op de wegen des Heeren HEEREN wederkeerden, en dat wij allen leefden als éene kudde onder den éenen Herder!

Dat geve de Heere, om Zijns Naams willé!

En nu, broeders, wij bevelen U Gode en den Woorde Zijner genade.

Met verschuldigde gevoelens hebben wij de eer te zgn,

Uw Dienstw. Dr. en Br. in Christus: de Kerkeraad der Chr. Ger. Gem, te Middelburg (L d.) (w. g.) A. Littooij, praeses. I. Pouwer, scriba,

I y^tosLBURG, November 1887.

I. Pouwer, scriba.

Sluiten